Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Användningsvillkor

Användning av Remainly

Välkommen till Remainly ("Tjänsten"). Tjänsten är en online baserad tjänst för rådgivning inom parterapi och liknande områden, som genom informationsvideor ger dig vägledning baserat på vedertagna och psykologiskt erkända  tekniker. Tjänsten erbjuds av Parweb Scandinavia AB ("Remainly", "vi", "oss" )

Dessa användarvillkor (tillsammans kallade "Villkoren") anger de rättsligt bindande villkoren som gäller när du ("Användaren", "du") använder Tjänsten, oavsett om du får åtkomst till och använder Tjänsten genom PC, mobila enheter eller på annat sätt. Tänk på att Villkoren utgör ett avtal mellan oss och dig som definierar vilka rättigheter och skyldigheter du och vi har avseende Tjänsten.

Det är viktigt att du läser och förstår Villkoren. Genom att registrera dig hos Tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått Villkoren samt att du samtycker till att vara bunden av Villkoren.

TJÄNSTEN ÄR INTE, UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, AVSEDD ATT ANVÄNDAS VID AKUTA  MEDICINSKA ELLER PSYKISKA/ PSYKIATRISKA NÖDSITUATIONER - Om du befinner dig i en sådan situation rekommenderar vi att du ringer SOS alarm eller söker vård på ett akutsjukhus.

Genom att använda Tjänsten medger du att;

 • Du har rätt, befogenhet samt förmåga att acceptera och följa dessa Villkor;
 • Att du har läst och förstått Villkoren till fullo utan någon påverkan på grund av (men inte begränsat till) psykisk störning, berusning, medicinering eller andra hälsoproblem eller något som kan försämra din förmåga att bedöma dessa Villkor och;
 • Du är minst 18 år.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten.

Registrering av en användarprofil

För att kunna använda Tjänsten måste du först registrera dig genom att skapa en användarprofil (“Användarprofil”). Du förbinder dig att ange korrekt och fullständig information när du registrerar användarprofilen och att hålla informationen uppdaterad.

Du är skyldig att hålla inloggningsinformationen säker på ett sådant sätt att ingen annan än du själv har tillgång till den. Du måste omedelbart ändra lösenordet om det går förlorat eller om du blir medveten om att någon annan har fått tillgång till det och du ska omedelbart informera oss om obehörig användning av eller åtkomst till din Användarprofil. Ditt medlemskap är personligt och kan inte överföras till, eller användas av någon annan än din partner.

Remainly har rätt att vägra individer att skapa en Användarprofil, radera befintliga Användarprofiler eller på annat sätt begränsa användningen av Tjänsten om Remainly anser att det finns rimlig anledning till det. Exempel på sådana skäl kan vara:

 • Att en Användarprofil försöker registreras eller registreras i strid med dessa Villkor, inklusive att felaktig information har tillhandahållits.
 • Att Användarnas tidigare Användarprofil har tagits bort
 • Att Användaren agerar på ett stötande sätt eller på annat sätt bryter mot dessa villkor; eller
 • Att andra Användares intresse eller Tjänstens rykte kräver det.

Remainly kommer vanligtvis att meddela dig via din registrerade e-postadress innan du tas bort eller att vi begränsar din Användarprofil. Ingen återbetalning sker om vi avslutar eller begränsar en Användarprofil.

Medlemskap, Prenumerationsavgift och Betalning

Tjänstens innehåll och de gällande prisnivåerna för olika typer av medlemskap som erbjuds presenteras på www.remainly.se.

Om du har tecknat en 1 månads produkt så förlängs den med 1 månad i taget tills dess att du själv säger upp den. kostnaden faktureras månadsvis i förskott och slutar när den senast betalade perioden har löpt ut. När du säger upp en prenumeration får du inte ersättning för den senast betalade månaden, men ingen ny summa dras av för nästa månad och du behåller din tillgång till Tjänsten under de dagar du redan har betalat för.

Om du har köpt en bindande prenumeration som löper över flera (3, 6 eller 12) månader kan du säga upp den när som helst under perioden, men du är skyldig att betala eventuellt återstående månader du har kvar på din bindningsperiod. Säger du inte upp din flermånaders prenumeration under bindningstiden, fortsätter den att löpa med 1 månad i taget tills det sägs upp med samma villkor som 1 månads prenumeration enligt stycket ovan.

 

Om du köper en enskild produkt via en engångsbetalning har du tillgång till den produkten i 12 månader från betalningsdatumet.

 

Betalning erläggs genom att använda sådana betalningslösningar som meddelas av Remainly. Om du inte betalar enligt dessa Villkor, har vi rätt att stänga av eller avsluta din tillgång till Tjänsten och / eller andra produkter som du har köpt från oss tills betalning sker.

 

Vi har rätt att när som helst ändra priserna för tjänsten, men du kommer inte att påverkas av någon prisökning för produkter eller prenumerationer som du redan har köpt.

Avtalsperiod och uppsägning

Villkoren gäller från det datum du skapar en Användarprofil och tills vidare. Du kan när som helst säga upp en löpande månadsprenumeration och avsluta ditt avtal med oss. Se rubriken om medlemskap ovan vad som gäller avseende  bindande flermånaders prenumerationer.

Remainly har rätt att säga upp ditt medlemskap med trettio (30) dagars varsel och förbehåller sig rätten att utan anledning ändra, begränsa, stänga av eller avsluta din användning av Tjänsten om du bryter mot dessa Villkor eller på annat sätt användning av Tjänsten på ett olämpligt sätt.

 

Rätten att använda Tjänsten upphör omedelbart efter uppsägningen. Oavsett vad som sägs i dessa Villkor, ska avsnitten rörande immateriella rättigheter, företräde och garantier, skadestånd och begränsning av ansvar och reglerande lag och tvistlösning, fortsätta gälla efter en eventuell uppsägning.

Ångerrätt

Remainly är en digital produkt som levereras när du börjar använda Tjänsten. Du samtycker till att ångerperioden är 14 dagar från det datum då du köpte Tjänsten, men att ångerrätten försvinner så snart du börjar använda Tjänsten under denna period. Genom att börja använda Tjänsten avstår du uttryckligen från din rätt att ångra ditt köp.

Om du inte har använt Tjänsten och vill använda rätten till ångerrätt kan du meddela oss via e-post på kontakt@remainly.se inom 14 dagar från köpet.

Användning av Tjänsten

Du får endast använda Tjänsten för dess avsedda ändamål, det vill säga ta videolektioner och genomföra guidade uppgifter och aktiviteter på egen hand eller tillsammans med din partner i syfte att förbättra din relation. Du är skyldig att följa svensk lag och alla andra tillämpliga lagar och regler när du använder Tjänsten. Tjänsten är endast avsedd för icke-kommersiell användning. Du får inte använda Tjänsten för att publicera, sända eller på annat sätt distribuera olagligt eller olämpligt material, såsom obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt eller politiskt uttalande material. Du godkänner dessutom att du inte kommer att bidra till destruktiva aktiviteter såsom spridning av virus, skräppost eller någon annan aktivitet som kan skada Tjänsten eller andra användare på något sätt; och inte använda skadliga programmeringskoder eller kommandon när du kommunicerar i Tjänsten eller gentemot andra användare på något sätt.

Användargenererat innehåll

Du har möjlighet att interagera direkt i Tjänsten, t.ex. genom att skriva i "Parloggen" Vi kan komma att göra andra produktändringar, till exempel genom att lägga till möjligheten att ladda upp bilder. Innehåll som du själv skickar till Tjänsten kommer endast att göras tillgängligt för dig och din partner och kommer nedan att kallas "Användargenererat innehåll". Observera att Remainly inte förhandsgranskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för dig eller din partner. Du är vara ansvarig för allt innehåll som laddas upp eller läggs upp under din Användarprofil. Även om endast du och din partner har tillgång till ditt användargenererade innehåll är du fortfarande ansvarig för att inte ladda upp innehåll som innehåller personlig känslig information. Genom att ladda upp Användargenererat innehåll till Tjänsten garanterar du att du har rätt att ladda upp och lägga upp det Användargenererade innehållet och att din uppladdning eller ditt inlägg inte bryter mot tredje parts immateriella rättigheter och att det inte bryter mot tillämplig lag. Om du publicerar Användargenererat innehåll som vi, efter eget gottfinnande, finner ej anständigt, kränkande eller stötande, kan vi ta bort sådant Användargenererat innehåll och avsluta din Användarprofil.

Användning av aggregerad data och innehåll

Vi förbehåller oss rätten att använda innehållet som publiceras av dig i Tjänsterna (som beskrivs i avsnittet om Användargenererat innehåll) och data som härrör från din användning av Tjänsten på ett anonymiserat, konsoliderat och aggregerat sätt för att förbättra, utveckla och modifiera Tjänsten och för att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Tjänster som tillhandahålls av tredje part

Tjänsten kan använda och integreras med tredje partstjänster eller webbplatser eller tillhandahålla länkar till sådana tjänster. Remainly ansvarar inte för tredje parts tjänster, informationen de tillhandahåller eller deras oaktsamma handlingar eller utelämnanden. Du ansvarar för säkerheten för dina egna enheter, system, inloggningsinformation och åtgärder.

 

Tredjeparts tjänster eller webbplatser kan avbryta integrationen eller sluta stödja användningen av Tjänsten i samband med deras tjänster eller produkter och / eller kan ta ut extra avgifter för användningen av de funktioner du har tillgång till. Du samtycker till att du är fullt ansvarig för sådana avgifter och att vi inte tar något ansvar eller skyldigheter i förhållande till sådana tjänster eller webbplatser från tredjepart eller avseende Tjänstens möjlighet att integrera med sådana tjänster eller webbplatser från tredje part.

Immateriella rättigheter

När du betalar för Tjänsten får du en icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallningsbar rättighet för att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. All annan användning av Tjänsten än vad som specifikt godkänns häri, utan föregående skriftligt tillstånd från oss, är förbjudet och vid sådan otillåten användning upphör automatiskt den rättighet som beviljas häri. Dessa Villkor överför inte några rättigheter till ägande av tjänsten. Alla rättigheter, äganderätt, intressen, inklusive och utan begränsning, upphovsrätt, patent, affärshemligheteller annan immateriell rättighet i Tjänsten, förblir vår enskilda egendom. Detsamma gäller den underliggande programvarukoden för Tjänsten. Sådant material och information kan inte användas på annat sätt än inom ramen för det som är lämplig för alla som använder Tjänsten.

Överföring

Du samtycker till att det avtal du har ingått med Remainly, genom att godkänna Villkoren, helt eller delvis kan överföras till en tredje part av Remainly.

Ändringar i Villkoren

Remainly har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller dessa Villkor och då kommer den senaste tillämpliga versionen att publiceras på webbplatsen. I den mån vi gör betydande ändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att fråga efter ditt samtycke innan ändringen träder i kraft.

Ersättning eller skadestånd

Du samtycker till att ersätta oss för alla anspråk, inklusive men inte begränsade till juridiska ombudskostnader, som görs av en tredje part för eller genom ditt brott mot dessa Villkor, missbruk av Tjänsten eller ditt brott mot någon lag eller kränkning av tredje parts rättigheter. Ingenting i dessa Villkor ska anses utesluta eller begränsa ditt ansvar med avseende på den ersättning du tillhandahåller enligt dessa Villkor.

Tillhandahållande och tillgänglighet av Tjänsten

Tjänsten kan från och till vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra skäl. Vi kommer så långt som möjligt att ge dig information om eventuella begränsningar av tillgänglighet. Vi kan dessutom när som helst uppdatera, ändra, modifiera eller dra tillbaka Tjänsten som helhet eller del därav, inklusive specifika egenskaper, utan att ådra oss något ansvar och utan att få ditt samtycke. Alla nya funktioner, funktioner eller tjänster som introduceras till Tjänsten kommer att omfattas av dessa Villkor. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla Tjänsten operativ och fullt fungerande under uppdateringarna. Trots ovanstående har vi alltid rätt att omedelbart avbryta eller begränsa åtkomst till tjänsten, om tjänsten skadar eller riskerar att skada oss eller andra parter. I sådana fall kommer vi omedelbart att meddela dig att åtkomst till tjänsten har stängts av eller begränsats i något avseende. Vi förbehåller oss rätten att direkt begränsa användningen av eller tillgången till Tjänsten och att blockera eller begränsa din åtkomst till Tjänsten, på när som helst, av någon anledning och utan föregående meddelande eller ansvar, om sådan användning eller åtkomst utgör eller kan utgöra ett brott mot Villkoren i allmänhet eller av tillämpliga lokala eller internationella lagar, regler eller förordningar eller en risk för att skada våra varumärken, rykte eller goodwill. Alla fel i Tjänsten eller på Remainlys webbplats, www.remainly.se kan rapporteras till vår kundtjänst på e-post; kontakt@remainly.se

Begränsning av ansvar

All information, text, bilder, video, uppgifter och annat innehåll som tillhandahålls av oss i tjänsten är avsedda att göra det bättre och tryggare att vara tillsammans som ett par eller som medmänniskor. Din tillgång till och användning av Tjänsten sker på egen risk. Vi lämnar inga garantier, varken uttryckta eller underförstådda, för att;

 • Tjänsten uppfyller dina krav och förväntningar;
 • Tjänsten är tillgänglig utan avbrott och utan fel; eller
 • Tjänsten inte drabbas av fördröjningar eller försenade processer.

Vi kan inte garantera fullständig, aktualitet, tillförlitlighet eller fullständighet avseende den information som erhållits genom Tjänsten. Genom din användning av Tjänsten, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, avstår du från alla rättigheter att kräva skadestånd till följd av din användning eller vår underlåtenhet att tillhandahålla Tjänsten på ett tillfredsställande sätt.

Tjänsten ska användas som utgångspunkt för reflektion och konversationer med människor omkring dig. Om du eller din partner upplever svårigheter individuellt eller i ett parförhållande är det viktigt att söka kompetent hjälp. Denna tjänst kan inte fullt ut ersätta en bra terapeut eller annan hälsovård. Remainly är tänkt som ett komplement och hjälpmedel för normalt väl fungerande individer som kan ta hand om sig själva. Remainly kan inte hållas ansvarig för att alla övningar, texter eller rapporter är lämpliga för alla som använder Tjänsten. Om Tjänsten inte är rätt för dig eller din partner, avsluta den omedelbart och sök professionell hjälp utanför Remainly. Detta gäller särskilt för personer som har eller har haft svårigheter: t.ex. där det har förekommit våld, drogmissbruk, där någon av parterna har utsatts för försummelse eller trauma, eller där någon av parterna har psykiska störningar. Innehållet i Remainly bör endast användas som allmän hälsoinformation och du måste överväga vilka rekommendationer och råd du tycker är lämpliga att följa. Alla har sitt eget ansvar att behandla sig själva och sina medmänniskor på ett etiskt sunt sätt

Du bör INTE använda Tjänsten vid medicinska eller psykiska /psykiatriska krissituationer, och vi tar inget ansvar för sådan användning av Tjänsten eller annan användning av Tjänsten i strid med dessa.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för skada, förlust eller skada till följd av störningar eller funktionsstörningar i tjänsten, inte heller från s k hackning, manipulering eller annan obehörig åtkomst eller användning av Tjänsten, såvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar och regler. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar och förordningar ska vi och våra dotterbolag, konsulter, psykologer, anställda, partners och licensinnehavare vara fria från ansvar för alla direkta och indirekta skador som härrör från:

 • Din åtkomst till eller användning av Tjänsten eller ditt misslyckande med att komma åt eller använda Tjänsten;
 • Uppförande eller innehåll för någon tredje part i Tjänsten;
 • Innehåll och / eller information som förvärvats genom Tjänsten eller;
 • Obehörig åtkomst, användning eller ändring av något material eller innehåll.

Gällande lagar och tvistlösning

Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.

 

Om det uppstår en tvist mellan oss har du rätt att få din sak prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) utan kostnad. Innan klagomålet lämnas in till ARN måste vi dock först ha avvisat ditt klagomål helt eller delvis (eller inte alls besvarat). Du kan antingen lämna in ett klagomål direkt på ARN:s webbplats här eller kontakta dem på:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Du har dessutom möjlighet att använda Europeiska kommissionens plattform för konsumenttvister. Den kan användas för tvister inom Sverige men dess huvudsakliga syfte är tvister om gränsöverskridande handel med varor och tjänster online. Klicka här om du vill använda denna plattform.

Kontakta oss

Parweb Scandinavia AB
Organisations nummer: 559211-3491

E-post kontakt@remainly.se